دستگاه اتومات جعبه های تلسکوپی قفلی (کفی رب و کنسرو-خرما-خشکبار)